Stowarzyszenie Medycyna Polska

Stowarzyszenie Medycyna Polska zostało zawiązane w 2004 r. z inicjatywy lekarzy, przedstawicieli branży medycznej i instytucji związanych z opieką zdrowotną w Polsce. Od 2007 r. jest koordynatorem klastra medycznego MedCluster, którego celem działalności jest stymulowanie przepływu wiedzy, stworzenie skoordynowanej opieki medycznej, świadczenie kompleksowych usług medycznych oraz   usług turystyki medycznej przy zastosowaniu nowoczesnych metod i innowacyjnych technologii., a;także innych instytucji związanych z opieką zdrowotną w Polsce. Od roku 2007 Stowarzyszenie koordynuje współpracę kooperacyjną w ramach pierwszego w Polsce klastra medycznego MedCluster. Klaster wciąż się rozwija, bierze aktywny udział w inicjatywach na rzecz rozwoju oraz transferu wiedzy pomiędzy firmami i jednostkami naukowo-badawczymi. Klaster medyczny skupia przychodnie, uzdrowiska, jednostki badawczo-naukowe, firmy doradcze. Wymienione instytucje reprezentują zróżnicowane obszary działalności, dzięki czemu możliwe jest uzupełnianie działań podjętych w ramach wspólnych inicjatyw.

Jednym z ważnych celów strategicznych Stowarzyszenia jest rozwój usług w medycynie opartych na nowych technologiach w obszarze e-zdrowia. SMP zainteresowane jest w szczególności rozwojem usług świadczonych zdalnie, tj. telemedycyną i teleopieką.

Ponadto SMP jest inicjatorem wielu akcji społecznych, których głównym celem jest propagowanie profilaktyki i zdrowego stylu życia. Stowarzyszenie włącza się w politykę senioralną, współpracując, w tym zakresie, m.in. z przedsiębiorcami, uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi oraz samorządami.