Cel Stowarzyszenia Medycyna Polska

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności promocyjnej w dziedzinie medycyny, turystyki i w dziedzinach pokrewnych, pomoc osobom potrzebującym, integracja podmiotów publicznych i niepublicznych w zakresie współpracy na rzecz rozwoju szeroko pojętego sektora medycznego i sektora turystycznego, w tym poprzez stworzenie sieci współpracy w ramach MedCluster. Stowarzyszenie pragnie dążyć do efektywnego połączenia i wykorzystania istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w szeroko pojętym sektorze medycznym i sektorze turystycznym oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. Celem Stowarzyszenia jest również łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, wynikach badań i doświadczeniu.

Stowarzyszene Medycyna Polska